Aici regăsești condițiile generale de furnizare electricitate și gaze naturale pentru piața liberă și piața reglementată. Ele includ și drepturile și obligațiile tale în calitate de consumator final de energie, ca persoana fizică sau juridică.

Poți consulta condițiile generale de furnizare energie pentru clienți eligibili aici, iar pentru piața reglementată aici

În cazul în care, contractul de distribuție energie electrică este încheiat între operatorul de distribuție (OR) și furnizor, noile condiții generale, obligații și drepturi ale părților, sunt prevăzute aici.

Ofertele noastre tip pentru furnizarea de electricitate și gaze naturale, valabile începând cu 1 ianuarie 2020 pentru persoane juridice:

 

 

 • Oferta tip pentru electricitate este disponibilă aici
 • Oferta tip pentru gaze naturale este disponibilă aici
 •  

  Pe site-ul ANRE regăsești un comparator al ofertelor tip de la toți furnizorii pentru electricitate aici, iar pentru gaze naturale aici.

  Pentru a beneficia de furnizarea de electricitate este nevoie de încheierea unui contract în acest sens, cu un furnizor de energie. Regulile contractării sunt cuprinse în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat de ANRE cu nr. 235/2019.

  Încheierea unui nou contract de electricitate se poate face:

  - În magazinele E.ON

  - Prin transmiterea documentelor de mai jos, pe serviciiclienti@eon-romania.ro

  - Prin accesarea site-ului www.eon.ro, în câțiva pași simpli,

  iar etapele procesului sunt:

  1. Alegi o ofertă de furnizare electricitate (un produs de electricitate de ex.: E.ON ProEnergy, E.ON Duet) și depui/transmiți următaorele documente:

  • Cererea de încheiere a contractului, completată conform formularului tip aici, semnată de reprezentantul legal;
  • Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
  • Copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosință al asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv; în cazul în care documentul atestă un drept de folosință temporară asupra acestui spațiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosință;
  • Anexa 1 – notificare privind schimbarea furnizorului în cazul în care aveți încheiat contract de furnizare cu un alt furnizor semnată de reprezentantul legal, aici;
  • Certificatul de racordare sau Avizul tehnic de racordare, dacă Operatorul de Rețea nu a emis Certificatul de Racordare;
  • Convenția de exploatare, în situația în care Operatorul de Rețea consideră că este necesară.

  2. Noi încheiem contractul de furnizare a energiei electrice în termen de 5 zile de la depunerea sau transmiterea documentelor complete și corecte, mai sus menționate.

  3. Noi încheiem contractul de rețea/actul aditional la contractul de rețea cu Operatorul de Rețea la care este racordat locul dumneavoastră de consum

  4. Contractul de furnizare a energiei electrice intră în vigoare, însemnând că își produce efectelela data prevăzută în cuprinsul acestuia, iar alimentarea cu energie electrică de către Operatorul de Rețea a locului de consum este asigurată pe perioada coexistenței contractului de furnizare  cu cel de rețea.

  Pentru ca procesul să decurgă rapid și fără probleme, e recomandat să transmiți toate documentele într-un singur mesaj, alături de codul locului de consum.

  Pentru a beneficia de Serviciul Universal (SU), consultă secţiunea Întrebări frecvente -> Ce clienţi au dreptul la Serviciul Universal (SU) de furnizare electricitate?

  De reținut și luat în considerare privind actele de spațiu necesare încheierii contractului de furnizare:

  • În cazul contractelor de închiriere sau de comodat este necesar acordul proprietarului pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice de către chiriaș.
  •  În cazul extrasului de carte funciară, aceasta nu trebuie să fie mai veche de 30 de zile.
  • Dacă a avut loc o schimbare a numelui sau numărului stradal față de adresa înscrisă în actul de deținere a spațiului, respectiv a actualului contract de furnizare este necesară o adeverință de la Primărie cu noua denumire sau noul număr al străzii ori un certificat de nomenclatură stradală.
  •  

  Toți clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate beneficiază de Serviciul Universal (SU) adică, serviciul de furnizare a energiei electrice garantat clienţilor casnici şi clienţilor noncasnici cu un număr de salariaţi mai mic de 50 şi o cifră de afaceri anuală sau o valoare totală a activelor din bilanţul contabil conform raportărilor fiscale anuale care nu depăşeşte 10 milioane de euro, la un nivel de calitate şi la preţuri rezonabile, transparente, uşor comparabile şi nediscriminatorii.

  În situaţia încetării contractului de furnizare încheiat cu furnizorul tău actual, E.ON Energie România, în calitatea sa de Furnizor de Ultimă Instanță obligat (FUIob) pentru zona de rețea Moldova, poate, la solicitarea ta, prelua locurile de consum care fac obiectul contractului şi care se află în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice.

   

  Etapele necesare a fi parcurse în vederea preluării sunt:

  1. Cu cel puţin 5 zile lucrătoare anterior datei de încetare a contractului de furnizare/datei de la care solicită preluarea, clientul final transmite FUIob desemnat pentru zona de reţea în care este amplasat locul de consum o solicitare de preluare. Modelul de solicitare de preluare se găsește aici. Solicitarea va putea fi transmisă pe email la serviciiclienti@eon-romania.ro sau depusă în cel mai apropiat magazin E.ON.
  2. Data de la care se solicită preluarea nu poate fi anterioară datei de încetare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu furnizorul actual (FA).
  3. Data de la care se solicită preluarea poate fi ulterioară datei de încetare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu FA, caz în care, în lipsa unui contract de furnizare, locul de consum va fi deconectat pe toată perioada cuprinsă între data încetării contractului cu FA şi data de la care locul de consum se preia de către FUIob, precum cu suportarea de către clientul final a costurilor aferente.
  4. În cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de preluare, FUIob:

  a) informează operatorul de distribuție (OD) concesionar cu privire la solicitarea clientului final, în vederea asigurării continuităţii în alimentarea cu energie electrică;

  b) transmite:

  (i) către FA o solicitare de transmitere a unui punct de vedere cu privire la încetarea contractului de furnizare;

  (ii) către OD concesionar o solicitare de transmitere a informaţiilor aferente locului de consum, precum şi informaţii referitoare la starea locului de consum care se solicită a fi preluat, respectiv dacă este deconectat sau alimentat.

  Procesul de preluare se suspendă în situația în care FA își exprimă dezacordul cu privire la preluarea de către FUIob. Dacă procesul de preluare continuă, FUIob va transmite clientului final informarea de preluare, document prin care FUIob informează clienţii finali preluaţi asupra motivului şi termenelor și condiţiilor de preluare a locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă.

  Conform noilor reglementări aduse de Ordinul ANRE 217/2019, prețul de furnizare electricitate pentru clienții noncasnici ai E.ON Energie România în calitate de Furnizor de Ultimă Instanță obligat (FUIob) în 2020, aflați într-una dintre categoriile de mai jos, sunt disponibile aici:

  • Noncasnic în regim de serviciu universal (SU)
  • Noncasnic inactiv
  • Noncasnic în regim de ultimă instanţă (UI)

  Prețul de furnizare electricitate pentru clienții noncasnici în regim de ultimă instanţă (UI) este:

  • ianuarie: 385,57 lei/MWh
  • februarie: 302,59 lei/MWh
  • martie: 240,88 lei/MWh
  • aprilie: 212,50 lei/MWh
  • mai: 213,31 lei/MWh
  • iunie: 251,57 lei/MWh
  • iulie: 292,55 lei/MWh
  • august: 298,86 lei/MWh
  • septembrie: 362,54 lei/MWh (preț mediu ponderat achiziție din PZU - Ppzu: 248,94 lei/MWh & preț mediu achiziție - Pa: 323,63 lei/MWh)
  • octombrie: 362,54 lei/MWh (preț mediu ponderat achiziție din PZU - Ppzu: 226,83 lei/MWh & preț mediu achiziție - Pa: 294,88 lei/MWh)

  Prețul mediu de vânzare a energiei electrice realizate de E.ON Energie România în 2019, pentru clienții finali noncasnici care beneficiază de serviciul universal (SU) a fost de 555,70 lei/MWh.

  Începând cu 1 ianuarie 2020 noul preţ stabilit şi aplicat de E.ON Energie România în calitatea de Furnizor de ultimă instanță opțional (FUIop) clienților noncasnici beneficiari de serviciu universal (SU) din zonele de rețea unde este desemnat astfel este de 0,365 lei/kWh. Mai multe detalii aici.

  Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență și modul de colectare a acesteia sunt stabilite prin Ordinul ANRE 123/2017. Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență reprezintă o sumă datorată lunar de fiecare consumator de energie electrică, pentru promovarea și dezvoltarea producerii de energie în sistem de cogenerare de înaltă eficiență, în scopul creșterii eficienței energetice și al îmbunătățirii securității alimentării cu energie, pe piața de energie din România.

  • Furnizorii consumatorilor de pe teritoriul României facturează contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență consumatorilor cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, pentru energia electrică livrată
  • Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență se evidențiază separat în factura de energie electrică, pe un rând distinct care conține denumirea produsului, cantitatea de energie electrică activă facturată, valoarea unitară a contribuției (prețul unitar) și valoarea totală a contribuției determinată ca produs dintre valoarea unitară (exprimată în lei/kWh), aprobată prin ordin al președintelui ANRE, și cantitatea de energie electrică activă (exprimată în kWh)
  • Valoarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență se determină de către ANRE, pe baza costurilor și veniturilor realizate și a celor prognozate, se stabilește pentru o perioadă de 12 luni și se poate ajusta la începutul semestrului al II-lea al fiecărui an
  • Valoarea valabilă de la 1 noiembrie 2020 este de 0,02263 lei/kWh exclusiv TVA și se aplică la cantitatea totală de energie consumată, evidenţiată separat pe factură, valoare aprobată prin Ord. ANRE nr. 189/2020.
   

   

  Pentru înregistrarea unei plângeri ne poți adresa prin:

  • Apel telefonic la Managerul de vânzări dedicat
  • Fax la 0265 200 367  sau la numerele dedicate:

  Regiunea Nord: 0364 403 384

  Regiunea Sud: 0369 403 767

  Regiunea Vest: 0356 803 351

  Regiunea Est: 0234 205 255

  Asistent Manager Vânzări: 0365 403 363

  • E-mail la serviciiclienti@eon-romania.ro
  • Poştă către E.ON Energie România SA, Bd. Pandurilor nr. 42, 540554, Tîrgu-Mureş, în atenţia Diviziei Vânzări

  Neînțelegerile precontractuale pot fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul nesoluționării părțile pot apela la ANRE, conform prevederilor Ordinului 35/2013. Neînțelegerile apărute în derularea contractului de furnizare pot fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul nesoluționării părțile se pot adresa ANRE sau instanței competente, conform prevederilor Ordinului 61/2013.

  Formularul dedicat adresării unei plângeri legate de furnizarea de electricitate este disponibil aici, iar pentru gaze naturale aici.

  Procedura de înregistrare, investigare și soluționare a plângerilor clienților business, comerciali și industriali de energie electrică, poate fi consultată aici, iar pentru gaze naturale aici.

  Pașii necesari a fi parcurși pentru rezolvarea unei dispute apărute la semnarea contractului de furnizare electricitate ori pe parcursul derulării lui sunt prevăzuți aici.

  • Director Departament Coordonare Magazine E.ON (Tîrgu Mureş) – Matei Daniel, în fiecare joi între orele 14:00 – 16:00
  • Şef Serviciu Coordonare Magazine E.ON Regiunea Vest (Deva) – Bota Emilia Gabriela, în fiecare joi între orele 14:00 – 16:00
  • Şef Serviciu Coordonare Magazine E.ON Regiunea Sud (Sibiu) – Puia Victoria, în fiecare joi între orele 14:00 – 16:00
  • Şef Serviciu Coordonare Magazine E.ON Regiunea Nord (Cluj Napoca)– Pintican Ioan Ovidiu, în fiecare joi între orele 14:00 – 16:00
  • Şef Serviciu Coordonare Magazine E.ON Regiunea Est (Bacău / Iaşi) – Duca Elena, în fiecare joi între orele 14:00 – 16:00

  Date complete despre canalele prin care poți intra în legătură cu noi sunt descrise în secțiunea Contact.

  Pentru persoane fizice - clienți casnici și persoane juridice - clienți noncasnici conturile bancare (IBAN) ale E.ON Energie România sunt:

  • BRD - RO 53 BRDE 270S V239 0401 2700
  • ING Bank - RO 27 INGB 0015 0000 2818 8911
  • Unicredit Bank - RO 58 BACX 0000 0037 0162 5003
  • CreditCoop - RO 88 CRCO X130 0130 0008 8260
  • Trezoreria Sibiu - RO 12 TREZ 5765 069X XX00 7055

  * Atunci când achiți factura prin transfer bancar, asigură-te că pe ordinul de plată ai completat corect codul de încasare, numărul facturii și contul bancar E.ON. Dacă achiți o garanție solicitată în urma reconectării locului tău de consum, folosește contul bancar deschis la BRD. Pentru achitarea facturilor de prestări servicii emise de către Delgaz Grid S.A sau E.ON Servicii Tehnice sau E.ON Asist Complet, trebuie să completezi corect contul înscris pe aceste facturi (acest cont bancar diferă de contul în care se plătesc facturile de consum).

  Procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică/gaze naturale stabilește etapele procesului, modalitatea de stingere a obligațiilor de plată, precum și schimbul de date dintre clientul final și operatorii economici implicați în proces. 

  Procesul de schimbare a furnizorului reprezintă totalitatea etapelor prin care, pe parcursul derulării unui contract de energie electrică/gaze naturale clientul final decide denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu furnizorul actual și încheie un contract de furnizare cu un furnizor nou.

  Inițierea procesului de schimbare a furnizorului are loc la data la care clientul final a solicitat schimbarea furnizorului prin transmiterea unei  notificări în termen de 21 de zile anterior datei schimbării furnizorului, în condițiile procedurii specifice privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale elaborată de ANRE și aprobată prin Ordinul 234/2019.

  Inițierea procesului de schimbare furnizor nu poate avea loc:

  • În situația pierderii dreptului de folosință al titularului contractului de furnizare asupra locului de consum
  • În ultimele 21 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului de furnizare

  Clientul final are dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare a energiei electrice, cu notificare transmisă furnizorului cu 21 de zile înainte, cu respectarea condițiilor contractuale.

  Etapele procesului de schimbare furnizor energie pentru clienții casnici și noncasnici sunt descrise aici.

  Ordinul stabilește modul în care Furnizorul de Ultimă Instanță obligat (FUI ob) preia clienții finali - persoane juridice și fizice - care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în regim de ultimă instanță (UI).

  Ordinul ANRE nr. 70/2020

  Publicat în MO nr. 344/28.04.2020

  Intră în vigoare la 1 iunie 2020

  Modifică Anexa Ord. ANRE 12/2017

  Ordinul aprobă următoarele modificari:
  Pâna la data de 31 august 2015, pentru clientii noncasnici care nu au încheiat un contract de vânzare-cumparare gaze naturale, furnizorul asigură alimentarea cu gaze naturale în baza contractului de furnizare în vigoare la data de 31 decembrie 2014, cu excepția pretului.
  Clientii noncasnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate vor fi notificați de furnizor cu privire la condițiile de furnizare a gazelor naturale. Împreună cu notificarea, clienții noncasnici primesc oferta de furnizare cu prețul propus, precum și propunerea de contract de furnizare de la data de 1 septembrie 2015.

  Ordinul nr. 97 din 25.06.2015
  Emitent: ANRE
  Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 468 din 29.06.2015
  Intră în vigoare 01.07.2015

  Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficientă şi modul de colectare a acesteia sunt stabilite în Ordinul ANRE nr. 123/2017. Conform prevederilor legale în vigoare, furnizorul de energie electrică are obligativitatea colectării acestei contribuţii pentru consumatorii săi.

  Valoarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, stabilită prin Ordinul ANRE nr. 189/2020 şi valabilă de la data de 01.11.2020, este de 0,02263 lei/kWh exclusiv TVA, se aplică la cantitatea totală de energie consumată şi se evidenţiază separat pe factură.

  Ordin ANRE nr. 189 din 21 octombrie 2020

  Emitent: ANRE

  Publicat în MO nr. 973 din 22.10.2020.

  Modifică Ordinul ANRE nr. 123/2017.

  Decizia desemnează E.ON Energie România în calitate de furnizor de ultimă instanţă opţional (FUIop) pentru următoarele zone de reţea: Banat, Transilvania Nord şi Sud.

  Decizia ANRE nr. 233, 234, 235 din 2020

  Prezenta decizie este valabilă pentru perioada 1 martie 2020 - 28 februarie 2021.

   

   

  Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale stabilește etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligațiilor de plată, precum și schimbul de date dintre clientul final și operatorii economici implicați în procesul de schimbare a furnizorului.

  Procesul de schimbare a furnizorului reprezintă totalitatea etapelor prin care, pe parcursul derulării unui contract de energie electrică/gaze naturale clientul final decide denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu furnizorul actual și încheie un contract de furnizare a energiei electrice/gaze naturale cu un furnizor nou.

  Ordin ANRE nr. 234 din 20 decembrie 2019

  Emitent: ANRE

  Publicat în: M.O. Partea I, nr.17/ 13.01.2020

  Data intrării în vigoare: 12.02.2020

  Abrogă:

  • Ordinul ANRE nr. 105/2015
  • Ordinul ANRE nr. 47/2007
  • Ordinul ANRE nr. 47/2008
  • Art. 8, lit c)din Ordinului ANRE nr. 97/2018
  •  

  Începând cu 1 ianuarie 2007, piața internă de gaze naturale se deschide integral pentru consumatorii noncasnici.

  Consumatorul noncasnic care dorește să își exercite eligibilitatea poate încheia contracte negociate de cumpărare a gazelor naturale cu orice furnizor licențiat, fără îndeplinirea niciunei alte formalități administrative.

  Decizia ANRE nr. 1368 din 13.12.2006

  Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 83 din 2 februarie 2007.

  Documentul se referă la desemnarea E.ON Energie România S.A în calitate de furnizor de ultimă instanță (FUI) energie electrică, în baza căruia compania are dreptul:

  • de a asigura serviciu universal clienților beneficiari de serviciu universal;
  • de a asigura furnizarea energiei electrice clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciu universal;
  • de a prelua în regim de ultimă instanță clienții noncasnici pentru care nu mai este asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în toate zonele de rețea.

  Decizia nr. 2122 din 18.11.2020.
  Emitent: ANRE
  Prezenta decizie este valabilă de la 1 ianuarie 2021.

  Sursele primare de energie electrică furnizată de E.ON Energie România clienţilor finali alimentaţi în regim concurenţial (eligibili), clienţilor finali beneficiari ai serviciului universal (SU) și clienţilor finali alimentaţi în regim de ultimă instanţă (FUI) pentru fiecare an încheiat sunt:

  • pentru 2015 clienți FUI aici
  • pentru 2015 clienți eligibili aici
  • pentru 2016 clienți FUI aici
  • pentru 2016 clienți SU aici
  • pentru 2016 clienți eligibili aici
  • pentru 2017 clienți FUI aici
  • pentru 2017 clienți SU aici
  • pentru 2017 clienți eligibili aici
  • pentru 2018 clienți FUI aici
  • pentru 2018 clienți SU aici
  • pentru 2018 clienți eligibili aici
  • pentru 2019 clienți FUI aici
  • pentru 2019 clienți SU aici
  • pentru 2019 clienți eligibili aici
  •  
  • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate în 2015 sunt disponibili aici
  • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate în 2016 sunt disponibili aici
  • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru 2017 sunt disponibili aici
  • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru 2018 sunt disponibili aici
  • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru 2019 sunt disponibili aici
  • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru 2020 - trimestrul 1 sunt disponibili aici
  • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru 2020 - trimestrul 2 sunt disponibili aici
  • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru 2020 - trimestrul 3 sunt disponibili aici
  •  
  Află cum au reuşit partenerii noștri de la Sitemani să reducă consumul de energie și să crească eficienţa de producţie prin utilizarea iluminatului inteligent.
  Descoperă povestea de succes a companiei Superstar care produce anual 116.000 kWh de energie verde grație soluției de panouri fotovoltaice.