Informații utile pentru clienții business

Găseşti aici răspunsuri la întrebări legate de contractul tău de furnizare, alături de acte normative dedicate consumatorilor noncasnici.

Poți consulta condițiile generale de furnizare energie pentru clienți eligibili aici

În cazul în care, contractul de distribuție energie electrică este încheiat între operatorul de distribuție (OD) și furnizor, noile condiții generale, obligații și drepturi ale părților, sunt prevăzute aici.

Ofertele noastre tip pentru furnizarea de electricitate și gaze naturale, valabile începând cu 1 ianuarie 2022 pentru persoane juridice:

 • Oferta tip pentru electricitate este disponibilă aici și contractul de furnizare aici
 • Oferta tip pentru gaze naturale este disponibilă aici și contractul de furnizare aici.

Pe siteul ANRE regăsești un comparator al ofertelor tip de la toți furnizorii de electricitate aici, iar pentru gaze naturale aici.

Pentru a beneficia de furnizarea de electricitate este nevoie de încheierea unui contract în acest sens, cu un furnizor de energie. Procedura se aplică de către furnizorul E.ON Energie România în relația cu solicitanții/clienții finali și Operatorul de Rețea/Distribuție în vederea încheierii contractelor de furnizare energie electrică în regim concurențial.

Etapele procesului sunt:

1.      Informarea solicitantului/clientului verbal/scris asupra:

 • datelor și documentelor necesare încheierii contractelor de furnizare, respectiv:
  • cererea de încheiere contract – formular tipizat disponibil aici
  • copia Certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului
  • declarația pe proprie răspundere cu privire la spațiu – formular tipizat disponibil aici
  • Notă de informare cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal – formular tipizat disponibil aici
 • Documentelor care pot fi solicitate după caz:
  • Anexa 1 – notificare privind schimbarea furnizorului în cazul solicitantului care are încheiat contract de furnizare cu un alt furnizor – formular disponibil aici.

2.      Prezentarea ofertelor-tip și consilierea solicitanților/clienților care nu au optat pentru una din ofertele-tip publicate.

3.      Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice:

 • Documentele depuse de căre solicitant/client în vederea încheierii contractului sunt verificate și înregistrate în sistemul informatic
 • Procesarea documentelor, elaborarea și tipărirea contractului de furnizare a energiei electrice
 • Semnarea contractului și a anexelor se realizează:
  • Personal, dacă solicitantul/clientul s-a prezentat și a solicitat încheierea contractului la unul din magazinele E.ON
  • La distanță, în situația în care solicitantul/clientul a transmis documentele prin e-mail, fax, poștă, contractul fiind transmis către solicitant/client pe același canal prin care s-au primit documentele, dacă nu s-a precizat altă modalitate de transmitere.

4.      Încheierea contractului de distribuție a energiei electrice cu Operatorul de Rețea/ Distribuție

 • După încheierea contractului de furnizare se transmite Operatorului de Rețea/Distribuție cererea de încheiere a contractului de rețea/distribuție la care este racordată instalația de alimentare cu electricitate.

Procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică/gaze naturale stabilește etapele procesului, modalitatea de stingere a obligațiilor de plată, precum și schimbul de date dintre clientul final și operatorii economici implicați în proces. 

Procesul de schimbare a furnizorului reprezintă totalitatea etapelor prin care, pe parcursul derulării unui contract de energie electrică/gaze naturale clientul final decide denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu furnizorul actual și încheie un contract de furnizare cu un furnizor nou.

Inițierea procesului de schimbare a furnizorului are loc la data la care clientul final a solicitat schimbarea furnizorului prin transmiterea unei  notificări în termen de 21 de zile anterior datei schimbării furnizorului, în condițiile procedurii specifice privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale elaborată de ANRE și aprobată prin Ordinul 234/2019.

Inițierea procesului de schimbare furnizor nu poate avea loc:

 • În situația pierderii dreptului de folosință al titularului contractului de furnizare asupra locului de consum
 • În ultimele 21 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului de furnizare

Clientul final are dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare a energiei electrice, cu notificare transmisă furnizorului cu 21 de zile înainte, cu respectarea condițiilor contractuale.

Etapele procesului de schimbare furnizor energie pentru clienții casnici și noncasnici sunt descrise aici.

Pașii necesari a fi parcurși pentru rezolvarea unei dispute apărute la semnarea contractului de furnizare electricitate ori pe parcursul derulării lui sunt prevăzuți aici.

Pentru înregistrarea unei plângeri ne poți adresa prin:

 • Apel telefonic la Managerul de vânzări dedicat
 • Fax la 0265 200 367  sau la numerele dedicate:

Regiunea Nord: 0364 403 384

Regiunea Sud: 0369 403 767

Regiunea Vest: 0356 803 351

Regiunea Est: 0234 205 255

Asistent Manager Vânzări: 0365 403 363

 • Poştă către E.ON Energie România SA, Bd. Pandurilor nr. 42, 540554, Tîrgu-Mureş, în atenţia Diviziei Vânzări

Neînțelegerile precontractuale pot fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul nesoluționării părțile pot apela la ANRE, conform prevederilor Ordinului 35/2013. Neînțelegerile apărute în derularea contractului de furnizare pot fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul nesoluționării părțile se pot adresa ANRE sau instanței competente, conform prevederilor Ordinului 61/2013.

Formularul dedicat adresării unei plângeri legate de furnizarea de electricitate este disponibil aici, iar pentru gaze naturale aici. Procedura de înregistrare, investigare și soluționare a plângerilor clienților business, comerciali și industriali de energie electrică poate fi consultată aici, iar pentru gaze naturale aici.

 • Şef Regional Vânzări şi Relaţii Clienţi Companii Mici și Mijlocii (Cluj-Napoca) – Pintican Ioan Ovidiu, în fiecare joi între orele 14:00 – 16:00
 • Şef Regional Vânzări şi Relaţii Clienţi Companii Mici și Mijlocii (Tîrgu Mureş)– Matei Daniel, în fiecare joi între orele 14:00 – 16:00
 • Şef Regional Vânzări şi Relaţii Clienţi Companii Mici și Mijlocii (Iaşi) – Stan Dănuț Marian, în fiecare joi între orele 14:00 – 16:00

Date complete despre canalele prin care poți intra în legătură cu noi sunt descrise în secțiunea Contact.

Pentru persoane fizice - clienți casnici și persoane juridice - clienți noncasnici conturile bancare (IBAN) ale E.ON Energie România sunt:

 • BRD - RO 53 BRDE 270S V239 0401 2700
 • ING Bank - RO 27 INGB 0015 0000 2818 8911
 • Unicredit Bank - RO 58 BACX 0000 0037 0162 5003
 • CreditCoop - RO 88 CRCO X130 0130 0008 8260
 • Trezoreria Sibiu - RO 12 TREZ 5765 069X XX00 7055

* Atunci când achiți factura prin transfer bancar, asigură-te că pe ordinul de plată ai completat corect codul de încasare, numărul facturii și contul bancar E.ON.

**Dacă achiți o garanție solicitată în urma reconectării locului tău de consum, folosește contul bancar deschis la BRD. 

***Pentru achitarea facturilor de prestări servicii emise de către Delgaz Grid S.A sau E.ON Asist Complet, trebuie să completezi corect contul înscris pe aceste facturi (acest cont bancar diferă de contul în care se plătesc facturile de consum E.ON).

Metodologia stabilește principiile si modul de lucru privind:

 • Compensarea cantitativă dintre energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de prosumatorii persoane fizice şi juridice care deţin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum
 • Regularizarea financiară dintre energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de prosumatorii persoane fizice şi juridice care deţin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de peste 200 kW, dar nu mai mult de 400 kW pe loc de consum

Tot în acest Ordin sunt contractele cadru care se încheie cu cele două categorii de prosumatori:

Anexa 1 : Contract-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată mai mare de 200 kW, dar nu mai mult de 400 kW pe loc de consum şi livrate în reţeaua electrică

Anexa 2 : Contract-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum şi livrate în reţeaua electrică

Ordin nr. 15 din 4 martie 2022

Emitent: ANRE

Publicat în MO nr. 215/4 martie 2022

Dată intrare în vigoare: 1 mai 2022

Reglementează condiţiile şi regulile de utilizare a Sistemului Naţional de Transport al Gazelor Naturale din România.

Ordinul ANRE nr. 16 din 27 martie 2013

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 171 din 29.03.2013
Intră în vigoare: 01.04.2013

Abrogă: Ordinele ANRE nr. 54/2007 și nr. 31/2010

Acte modificatoare:

Ordinul ANRE nr. 120/20.12.2013

Ordinul ANRE nr. 53/26.06.2014

Ordinul ANRE nr. 88/24.09.2014

Ordinul ANRE nr.160/26.11.2015

Ordinul ANRE nr. 75/28.10.2016

Ordinul ANRE nr.36/17.05.2017

Ordinul ANRE nr. 161/01.08.2018

Ordinul ANRE nr. 167/05.09.2018

Ordinul ANRE nr. 204/14.12.2018

Ordinul ANRE nr. 35/27.02.2019

Ordinul ANRE nr. 170/24.07.2019

Ordinul ANRE nr. 215/05.12.2019

Ordinul ANRE nr. 230/16.12.2019

Ordinul ANRE nr. 15/15.02.2020

Ordinul ANRE nr. 23/18.03.2020

pe scurt, noua reglementare menționează că: în 60 zile de la intrarea în vigoare a ordinului, furnizorii au obligaţia armonizării procedurilor interne cu procedura–cadru aprobată de ANRE.

Procedura–cadru are ca scop asigurarea unui cadru unitar, simplu şi transparent, stabileşte etapele de soluţionare a plângerilor şi se aplică, în principal, în legatură cu următoarele activităţi:

 • contractare
 • facturare
 • ofertare
 • continuitate în alimentare
 • calitatea energiei
 • funcţionarea grupurilor de măsură
 • schimbarea furnizorului
 • info client conform legislaţiei
 • modul de rezolvare a plângerilor la adresa furnizorului

Ordin ANRE nr. 16 din 2015

Emitent: ANRE

Publicat în Moniorul Oficial partea I nr. 193/23.03.2015.

Intră în vigoare la 23.03.2013.

Regulamentul stabileşte etapele şi condiţiile de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale. Dacă în urma stabilirii soluţiei tehnice lungimea instalaţiei de extindere şi branşare este de până la 2.500 metri, Operatorul Sistemului de Distribuție finanţează lucrările şi efectuează activităţile necesare racordării, prin Operatorul Economic desemnat.

Ordin ANRE nr. 18/10.03.2021

Emitent: ANRE

Publicat în: M.O. Partea I, nr. 264/17.03.2021

Intră în vigoare pe 17.03.2021

Se stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activității de furnizare a gazelor naturale la locurile de consum ale clienților finali, respectiv relațiile dintre furnizori și clienții finali de gaze naturale, precum și relațiile conexe cu operatorii economici, titulari de licențe de operare, referitoare la derularea contractului de furnizare a gazelor naturale.

Ordin nr. 29 din 28.06.2016

Emitent : ANRE

Publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 510/07.07.2016
Intră în vigoare: 07.07.2016.

Abrogă Ord. ANRE nr. 42/2012

Acte modificatoare: Ordin ANRE nr. 72/2019

Prin acest ordin se aprobă tarifele de rezervare de capacitate aferente serviciilor de transport ferme și întreruptibile, pe termen lung și termen scurt, pentru grupul punctelor de intrare/ieșire (gr), precum și tariful volumetric pentru utilizarea Sistemului Naţional de Transport, pentru perioada 1 octombrie 2021 – 30 septembrie 2022.

Ordin ANRE 32 din 2021

Emitent : ANRE

Publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 549/27.05.2021

Intră în vigoare: 01.10.2021.

Ordinul ANRE nr. 56 din 03.06.2008
Publicat în Monitorul Oficial nr.441/12.06.2008

Ordinul stabilește regulament privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale.

Ordinul nr. 61 din 2013

Emitent: ANRE

Publicat în Monitorul Oficial nr. 549 din 29.08.2013.

Acte modificatoare:

Ordinul ANRE nr. 175/2018

Ordinul ANRE nr. 226/2020

Ordin ANRE nr. 62 din 25.06.2008

Publicat în Monitorul Oficial nr. 489/01.07.2008

Acte modificatoare:

Ordinul ANRE nr. 115/2008;

Ordinul ANRE nr. 125/2008;

Ordinul ANRE nr. 92/2018.

Ordinul ANRE nr. 80/2020

 

 

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență şi modul de colectare a acesteia sunt stabilite în Ordinul ANRE nr. 123/2017. Conform prevederilor legale în vigoare, furnizorul de energie electrică are obligativitatea colectării acestei contribuţii pentru consumatorii săi.

Valoarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, stabilită prin Ordinul ANRE nr. 69/2022 şi valabilă de la 1 mai 2022 este de 0,02044 lei/kWh exclusiv TVA, se aplică la cantitatea totală de energie consumată şi se evidenţiază separat pe factură.

Ordin nr. 69 din 2022

Emitent: ANRE

Publicat în: M.O. Partea I, nr. 388/ 20.04.2022.

Data intrării în vigoare: 01.05.2022.

Ordinul stabilește modul în care Furnizorul de Ultimă Instanță obligat (FUI ob) preia clienții finali - persoane juridice și fizice - care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în regim de ultimă instanță (UI).

Ordinul ANRE nr. 70/2020

Publicat în MO nr. 344/28.04.2020

Intră în vigoare la 1 iunie 2020

Modifică Anexa Ord. ANRE 12/2017

Ordinul aprobă modificarea ordinelor ANRE nr. 106/2014, nr. 96/2016 și nr.174/2018.

Principalele modificări:

 • în funcție de consumul anual de gaze naturale, clientul final poate fi:

a) cu consum mic ( ≤ 28.000MWh)
b) cu consum mare (> 28,000 MWh)

 • furnizorul are obligația să elaboreze oferte-tip pentru clienții finali cu un consum anual de gaze naturale mai mic sau egal cu 28.000 MWh
 • clienții casnici care și-au exercitat dreptul de eligibilitate au dreptul să revină la furnizarea în regim reglementat.

Ordinul nr.72 din 12.06.2019
Emitent: ANRE
Publicat în: M.O. Partea I, nr. 483/13.06.2019
Intră în vigoare: 01.07.2019, cu excepția Art. II pct. 2-4, care intră în vigoare 13.06.2019

Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, reglementează cerinţele minime de calitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale şi modalitatea de urmărire şi evaluare a performanţei activităţii furnizorilor de energie electrică/gaze naturale, stabilind:

    a) indicatorii de calitate pentru activitatea de furnizare şi nivelurile garantate ale acestor indicatori;

    b) compensaţiile pe care furnizorii au obligaţia să le plătească în cazul nerespectării nivelurilor garantate ale indicatorilor de calitate pentru activitatea de furnizare;

    c) indicatorii specifici de performanţă ai activităţii furnizorilor;

    d) modalitatea de raportare de către furnizori a informaţiilor privind calitatea şi performanţa activităţii desfăşurate de către aceştia;

    e) modalitatea de evaluare a activităţii desfăşurate de furnizori.

Se aplică în relaţiile dintre furnizor şi:

    a) persoanele fizice sau juridice care solicită furnizorului o ofertă de furnizare;

    b) persoanele fizice sau juridice care solicită furnizorului încheierea unui contract de furnizare;

    c) clienţii finali cu care are încheiate contracte de furnizare, pe toată durata de valabilitate a acestora;

    d) clienţii finali, în vederea intermedierii relaţiei cu Operatorii de Rețea

    e) operatorii de rețea

    f) ANRE

 

Ordin ANRE nr. 83/2021

Emitent: ANRE

Publicat în MO partea I, nr. 670/07.07.2021

Intră în vigoare la data de 01.07.2022, cu excepția Art. 16 alin (3) care intră în vigoare la data de 1 iulie 2023, şi art. 16 alin. (4) din anexă, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

Abrogă: Ordinele ANRE nr. 37/2007 si nr. 6/2017

Scopul Regulamentului este de a asigura informarea corectă, completă și precisă a clienților finali de către titularul licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice și, a gazelor naturale, crearea bazei de date și furnizarea de date și informații privind activitatea desfășurată.

Stabilește modalitatea prin care se realizează informarea clienților finali, domeniile principale de informare și conținutul Raportului privind activitatea de informare a clienților finali și modul de transmitere la ANRE.

Ordin nr. 96 din 25.06.2015
Emitent : ANRE
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 492 din 06.07.2015

Abrogă Ordinul ANRE nr. 86 din 2009

Ordinul aprobă următoarele modificari:
Pâna la data de 31 august 2015, pentru clientii noncasnici care nu au încheiat un contract de vânzare-cumparare gaze naturale, furnizorul asigură alimentarea cu gaze naturale în baza contractului de furnizare în vigoare la data de 31 decembrie 2014, cu excepția pretului.
Clientii noncasnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate vor fi notificați de furnizor cu privire la condițiile de furnizare a gazelor naturale. Împreună cu notificarea, clienții noncasnici primesc oferta de furnizare cu prețul propus, precum și propunerea de contract de furnizare de la data de 1 septembrie 2015.

Ordinul nr. 97 din 25.06.2015
Emitent: ANRE
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 468 din 29.06.2015
Intră în vigoare 01.07.2015

Ordinul aprobă Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și stabilește condițiile de utilizare  de către solicitanți a sistemelor de distribuție a gazelor naturale. Se aplică în relațiile dintre operatorii economici titulari ai licenței de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale și:

 • solicitanții care doresc accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale
 • titularii licențelor de furnizare gaze naturale, în cazul contractelor de furnizare ci servicii reglementate incluse.

Ordin ANRE nr. 97/25.05.2018

Emitent: ANRE

Publicat în: M.O. Partea I, nr. 447/29.05.2018

Ordinul se aplică în relația dintre furnizorii de gaze naturale și clienții finali și stabilește modalitățile de informare a acestora privind relațiile comerciale cu furnizorul.

Ordinul nr. 106 din 22.10.2014
Emitent: ANRE
Publicat în Monitorul Oficial nr. 781 din 27.10.2014

Modificat prin Ordinul ANRE nr. 72/2019

Procedura stabilește modalitatea de soluționare a neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei, care se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:

 • soluționarea la nivelul titularului de licență responsabil cu emiterea ofertei de contract;
 • soluționarea la nivelul ANRE.

Ordin nr. 128 din 24 iunie 2020

Emitent: ANRE

Publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 575/1. 07.2020.

Intră în vigoare la 1 iulie 2020

Abrogă Ord. ANRE nr. 35/2013.

Prezentul regulament stabilește procedura de desemnare de către ANRE a furnizorilor de ultimă instanță (FUI), condițiile de desfășurare și de încetare a activității de furnizare de ultimă instanță, principiile de stabilire a prețurilor aplicate de către furnizorii de ultimă instanță clienților preluaţi, precum și procedura de preluare a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă.

Ordin ANRE nr. 173/30.09.2020

Emitent: ANRE

Publicat în: M.O. Partea I, nr. 909/07.10.2020

Intră în vigoare pe 07.10.2020.

Modificat prin Ordinul ANRE nr. 125/2021.

Se aplică de către Furnizorii de gaze naturale, clienții finali, operatorii economici autorizați de către ANRE, operatorii conductelor de alimentare din amonte, operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale, operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale, precum și operatorii sistemelor de distribuție. Aceștia răspund integral pentru eventuale consecințe apărute ca urmare a nerespectării obligaților ce le revin conform prezentei proceduri.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexele nr. 19-22 la Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 5/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 si 255 bis din 16 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se abroga.

Ordin nr. 179 din 16.12.2015
Emitent : ANRE
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969/28.12.2015
Intră în vigoare 01.01.2016.

Modificat prin Ordinul nr. 71/2020.

Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale stabilește etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligațiilor de plată, precum și schimbul de date dintre clientul final și operatorii economici implicați în procesul de schimbare a furnizorului.

Procesul de schimbare a furnizorului reprezintă totalitatea etapelor prin care, pe parcursul derulării unui contract de energie electrică/gaze naturale clientul final decide denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu furnizorul actual și încheie un contract de furnizare a energiei electrice/gaze naturale cu un furnizor nou.

Ordin ANRE nr. 234 din 20 decembrie 2019

Emitent: ANRE

Publicat în: M.O. Partea I, nr.17/ 13.01.2020

Data intrării în vigoare: 12.02.2020

Abrogă:

 • Ordinul ANRE nr. 105/2015
 • Ordinul ANRE nr. 47/2007
 • Ordinul ANRE nr. 47/2008
 • Art. 8, lit c)din Ordinului ANRE nr. 97/2018

Prin acest Ordin se stabilește modul în care FUI nominalizat preia clienții finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în regim de ultimă instanță (UI).

Ordin nr. 242 din 2020

Emitent: ANRE

Publicat in MO 1297/28.12.2020

Data intrare în vigoare: 1 ianuarie 2021

La data intrării în vigoare se abrogă Ordinul ANRE nr. 12/2017 cu modificările si completările ulterioare.

Documentul se referă la desemnarea E.ON Energie România S.A în calitate de furnizor de ultimă instanță (FUI) energie electrică, în baza căruia compania are dreptul:

 • de a asigura serviciu universal clienților beneficiari de serviciu universal;
 • de a asigura furnizarea energiei electrice clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciu universal;
 • de a prelua în regim de ultimă instanță clienții noncasnici pentru care nu mai este asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în toate zonele de rețea.

Decizia nr. 2122 din 18.11.2020.
Emitent: ANRE
Prezenta decizie este valabilă de la 1 ianuarie 2021.

Stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activităților privind producția, transportul, distribuția, furnizarea și înmagazinarea gazelor naturale, modalitățile de organizare și funcționare a sectorului gazelor naturale, de acces pe piață, precum și criteriile și procedurile aplicabile pentru acordarea de autorizații și/sau licențe în sectorul gazelor naturale.

Legea nr. 123/10.07.2012 cu modificările și completările ulterioare
Emitent: Parlamentul României
Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 485 din 16.07.2012.

Pentru perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 se stabilește o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale pentru următoarele categorii de clienți:

a) clienți casnici,

b) IMM,

c) microîntreprinderi,

d) spitale publice private, creșe,

e) ONG,

f) furnizori publici și privați de servicii sociale.

Clienților enunțați la a), d), e) și f), pentru perioada menționată mai sus, prețurile finale de facturare li se vor plafona astfel:

 • energie electrică -  la cel mult 1 leu/kWh;
 • gaze naturale - la cel mult 0,37 lei/kWh.

Legea 259/29.10.2021

Emitent: Guvernul României

Publicat în: M.O. Partea I, nr. 1036/29.10.2021

Intră în vigoare pe 01.11.2021

 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate în 2015 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate în 2016 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru 2017 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru 2018 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru 2019 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru 2020 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru Trimestrul I 2021 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru Trimestrul II 2021 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru Trimestrul III 2021 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru Trimestrul IV 2021 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru Trimestrul I 2022 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru Trimestrul II 2022 sunt disponibili aici

Sursele primare de energie electrică furnizată de E.ON Energie România clienţilor finali alimentaţi în regim concurenţial (eligibili), clienţilor finali beneficiari ai serviciului universal (SU) și clienţilor finali alimentaţi în regim de ultimă instanţă (FUI) pentru fiecare an încheiat sunt:

 • pentru 2015 clienți FUI aici, iar pentru clienți eligibili aici
 • pentru 2016 clienți FUI aici, pentru clienți SU aici, iar pentru clienți eligibili aici
 • pentru 2017 clienți FUI aici, pentru clienți SU aici, iar pentru clienți eligibili aici
 • pentru 2018 clienți FUI aici, pentru clienți SU aici, iar pentru clienți eligibili aici
 • pentru 2019 clienți FUI aici, pentru clienți SU aici, iar pentru clienți eligibili aici
 • pentru 2020 clienți FUI aici, pentru clienți SU aici, pentru eligibili aici, iar pentru energie regenerabilă aici
 • pentru 2021 clienți FUI aici, pentru clienți SU aici, pentru eligibili aici, iar pentru energie regenerabilă aici

Procedura de înregistrare, investigare şi soluţionare a plângerilor poate fi consultată aici.

 

Procedura de înregistrare, investigare şi soluţionare a plângerilor poate fi consultată aici.

 

Află cum au reuşit partenerii noștri de la Sitemani să reducă consumul de energie și să crească eficienţa de producţie prin utilizarea iluminatului inteligent.
Descoperă povestea de succes a companiei Superstar care produce anual 116.000 kWh de energie verde grație soluției cu panouri fotovoltaice.
Ai nevoie de ajutor?