Reglementează standardul de calitate a activității de furnizare a energiei electrice:

a) stabilirea unor prevederi referitoare la calitatea activității de furnizare;
b) definirea indicatorilor de performanță ce caracterizează calitatea activității de furnizare;
c) stabilirea nivelurilor garantate ale indicatorilor de performanță garantați și a compensațiilor pe care furnizorii le plătesc clienților finali în cazul nerespectării acestora;
d) stabilirea modului de înregistrare și de raportare a indicatorilor de performanță aferenți activității de furnizare

Ordin nr. 6 din 8 februarie 2017

Emitent: ANRE
Publicat în MO partea I, nr. 124/15.02.2017
Intră în vigoare la data de 01.04.2017
Abrogă: Ordinul ANRE nr. 118/2015

Ordin nr. 9 din 12 februarie 2014

Emitent: ANRE

Publicat în M.O. nr. 119/18.02.2014

Abrogă: Ordinul ANRE nr. 82/2013

Metodologia stabilește principiile si modul de lucru privind:

 • Compensarea cantitativă dintre energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de prosumatorii persoane fizice şi juridice care deţin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum
 • Regularizarea financiară dintre energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de prosumatorii persoane fizice şi juridice care deţin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de peste 200 kW, dar nu mai mult de 400 kW pe loc de consum

Tot în acest Ordin sunt contractele cadru care se încheie cu cele două categorii de prosumatori:

Anexa 1 : Contract-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată mai mare de 200 kW, dar nu mai mult de 400 kW pe loc de consum şi livrate în reţeaua electrică

Anexa 2 : Contract-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum şi livrate în reţeaua electrică

Ordin nr. 15 din 4 martie 2022

Emitent: ANRE

Publicat în MO nr. 215/4 martie 2022

Dată intrare în vigoare: 1 mai 2022

În 60 zile de la intrarea în vigoare a ordinului, furnizorii au obligația armonizării procedurilor interne cu Procedura–cadru aprobată de ANRE care are ca scop asigurarea cadrului unitar, simplu și transparent, stabilește etapele de soluționare a plângerilor și se aplică, în principal, în legatură cu următoarele activități: contractare, facturare, ofertare, continuitate în alimentare, calitatea energiei, funcționarea grupurilor de măsură, schimbarea furnizorului, info client conform legislației, modul de rezolvare a plângerilor la adresa furnizorului.

Ordinul nr. 16 din 18 martie 2015

Emitent: ANRE
Publicat în Monitorul Oficial partea I nr. 193/23.03.2015
Intră în vigoare: 23.03.2013.

Stabilește principiile, regulile și mecanismele referitoare la formarea prețurilor și relațiile comerciale pe piața angro de energie electrică între participanții la piață.

Ordin ANRE nr. 25 din 22 octombrie 2004

Publicat în M.O. nr. 989/27.10.2004

Ordinul instituie reguli privind modul de stabilire a obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive, categoriile de utilizatori care plătesc energia electrică reactivă, precum şi reguli metodologice pentru determinarea preţului reglementat al energiei electrice reactive.

 

Ordin nr. 33 din 28 mai 2014
Emitent: ANRE
Publicat în MO partea I, nr. 408/02.06.2014
Intră în vigoare: 01.01.2015
Abrogă: Ordinul ANRE nr. 35/2005

Soluționează disputele apărute în derularea relațiilor contractuale între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale.

Ordin nr. 61 din 02.08.2013.

Emitent: ANRE
Publicat în M.O. nr. 546/29.08.2013.

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență şi modul de colectare a acesteia sunt stabilite în Ordinul ANRE nr. 123/2017. Conform prevederilor legale în vigoare, furnizorul de energie electrică are obligativitatea colectării acestei contribuţii pentru consumatorii săi.

Valoarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, stabilită prin Ordinul ANRE nr. 69/2022 şi valabilă de la 1 mai 2022 este de 0,02044 lei/kWh exclusiv TVA, se aplică la cantitatea totală de energie consumată şi se evidenţiază separat pe factură.

Ordin nr. 69 din 2022

Emitent: ANRE

Publicat în: M.O. Partea I, nr. 388/ 20.04.2022.

Data intrării în vigoare: 01.05.2022.

Ordinul stabilește modul în care Furnizorul de Ultimă Instanță obligat (FUI ob) preia clienții finali - persoane juridice și fizice - care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în regim de ultimă instanță (UI).

Ordinul ANRE nr. 70/2020

Publicat în MO nr. 344/28.04.2020

Intră în vigoare la 1 iunie 2020

Modifică Anexa Ord. ANRE 12/2017

Modifică factorul de putere sub a cărui valoare se plătește energia reactivă acesta fiind de 0,9 atât pentru regimul inductiv, cât şi pentru regimul capacitiv."
Ordinul înlocuieşte sintagma "punct de decontare" cu sintagma "punct de delimitare" și sintagma "factor de putere neutral" cu sintagma "factor de putere limită".

Ordin nr. 76 din 2 noiembrie 2016

Emitent: ANRE

Publicat în MO partea I, nr. 893/08.11.2016

Modifică: Ordinul ANRE nr. 33/2014

Intră în vigoare: 01.01.2017.

Principalele schimbări și măsuri prevăzute în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali se referă la:

 1. Flexibilizarea procesului de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice de către clienții finali prin eliminarea prezentării/depunerii la furnizor de către client a actelor de spațiu la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice și introducerea declarațiilor pe proprie răspundere cu privire la dreptul de folosință al spațiului.
 2. Detalierea conținutului ofertei-tip şi a conținutului ofertei din contractul de furnizare a energiei electrice în ceea ce privește elementele de preț incluse
 3. Convenția de consum încheiată de către furnizor cu clientul final devine obligatorie

Ordin nr. 82 din 30 iunie 2021

Emitent: ANRE

Publicat în M.O. 651 din 01.07.2021

Modifică Ord. ANRE 235/2019

Data intrare în vigoare: 01.07.2021.

 

 

Se aprobă documentele:

 • Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici ai furnizorilor de ultimă instanță (FUI)
 • Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții noncasnici ai FUI
 • Modelul de factură de energie electrică
 • Conditiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai FUI
 • Model convenție de consum energie electrică.

Ordin nr. 88 din 24 iunie 2015
Emitent: ANRE
Publicat în: MO nr. 451/24.06.2015.
Abrogă Decizia ANRE nr. 57/1999.
Intră în vigoare: 01.07.2015.

Ordin nr. 90 din 17 iunie 2015

Emitent: ANRE
Publicat în M.O., Partea I, nr. 462/26.06.2015
Abrogă Ordinul ANRE nr. 43/2004.

Scopul Regulamentului este de a asigura informarea corectă, completă și precisă a clienților finali de către titularul licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice și, a gazelor naturale, crearea bazei de date și furnizarea de date și informații privind activitatea desfășurată. Stabilește modalitatea prin care se realizează informarea clienților finali, domeniile principale de informare și continutul Raportului privind activitatea de informare a clientilor finali și modul de transmitere la ANRE.

Ordin nr. 96 din 25.06.2015.

Emitent: ANRE
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 492 din 06.07.2015
Abrogă Ordinul ANRE nr. 86 din 2009

Procedura stabilește modalitatea de soluționare a neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei, care se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:

 • soluționarea la nivelul titularului de licență responsabil cu emiterea ofertei de contract;
 • soluționarea la nivelul ANRE.

Ordin nr. 128 din 24 iunie 2020

Emitent: ANRE

Publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 575/1. 07.2020.

Intră în vigoare la 1 iulie 2020

Abrogă Ord. ANRE nr. 35/2013.

Ordinul ANRE nr. 177 din 16 decembrie 2015

Emitent: ANRE

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 971/29.12.2015

Intră în vigoare la data publicării.

Ordin ANRE nr. 181 din 1 noiembrie 2018

Emitent: ANRE

Publicat în MO nr. 96 din 15.11.2018.

Abrogă Ordinul ANRE nr. 84/2015 și modifică Ordinul ANRE nr. 64/2014.

Ordinul aprobă și stabileste valoarea tarifelor de transport și de servicii de sistem valabile de la 1 ianuarie 2021, pentru toate zonele sistemului electroenergetic național (SEN). Așadar, tarifele Transelectrica sunt:

 • tarif mediu transport: 20,55 lei/MWh
 • tarif de transport (extragere) TG: 1,3 lei/MWh
 • tarif de transport (introducere) TL: 19,22 lwi/MWh
 • tarif servicii de sistem TSS: 11,96 lei/MWh

Ordinul 214 din 2020

Emitent: ANRE

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1213/11.12.2020.

Principalele prevederi:
- prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum şi care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot vinde energia electrică produsă din acestea şi livrată în reţelele electrice furnizorilor de energie electrică cu care aceştia, în calitate de consumatori finali, au încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice;
- prosumatorii pot fi clienţi casnici/noncasnici precum si captivi/eligibili;
- Se stabilesc cerinţele pe care trebuie să le ȋndeplinească un client pentru a fi prosumator
- Se prevăd reguli privind valabilitatea contractului de vanzare cumpărare precum si modul ȋn care se procedează ȋn situaţia ȋn care prosumatorul schimbă furnizorul de energie electrică

Ordin nr. 226 din 28 decembrie 2018

Emitent: ANRE
Publicat în: M.O. Partea I, nr. 1113/28.12.2018

Principalele prevederi:
- Se aprobă contractul - cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum
- Modifică Articolul 11 din anexa nr. 2 la Ordinul ANRE nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor dispoziţii din sectorul energiei electrice, prin prevederea conform căreia furnizorii de energie electrică care achiziţionează energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică de către prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice în temeiul contractului-cadru aprobat prin sunt obligaţi să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor generate pe piaţa de energie electrică de către producătorii/prosumatorii respective

Ordin nr. 227 din 28 decembrie 2018
Emitent: ANRE
Publicat în: M.O. Partea I, nr. 1114/28.12.2018

Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale stabilește etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligațiilor de plată, precum și schimbul de date dintre clientul final și operatorii economici implicați în procesul de schimbare a furnizorului.

Procesul de schimbare a furnizorului reprezintă totalitatea etapelor prin care, pe parcursul derulării unui contract de energie electrică/gaze naturale clientul final decide denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu furnizorul actual și încheie un contract de furnizare a energiei electrice/gaze naturale cu un furnizor nou.

Ordin ANRE nr. 234 din 20 decembrie 2019

Emitent: ANRE

Publicat în: M.O. Partea I, nr.17/ 13.01.2020

Data intrării în vigoare: 12.02.2020

Abrogă:

 • Ordinul ANRE nr. 105/2015
 • Ordinul ANRE nr. 47/2007
 • Ordinul ANRE nr. 47/2008
 • Art. 8, lit c)din Ordinului ANRE nr. 97/2018

Regulamentul de furnizare la clienții finali stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activității de furnizare a energiei electrice la locurile de consum ale acestora.

Prevederile principale se referă la:

 • facilități acordate clienților vulnerabili
 • reguli de contractare a energiei electrice
 • schimbarea furnizorului de energie electrică
 • drepturile și obligațiile părților contractante
 • întreruperea alimentării cu energie electrică  la locul de consum al clientului final
 • facturarea energiei electrice
 • despăgubiri/compensații primite de către clientul final etc.

Ordin ANRE nr. 235 din 20 decembrie 2019

Emitent: ANRE

Publicat în: M.O. Partea I, nr.7/ 7.01.2020

Data intrării în vigoare 07.01.2020

Abrogă: Ordinul ANRE nr. 64/2014

Prin acest Ordin se stabilește modul în care FUI nominalizat preia clienții finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în regim de ultimă instanță (UI).

Ordin nr. 242 din 2020

Emitent: ANRE

Publicat in MO 1297/28.12.2020

Data intrare în vigoare: 1 ianuarie 2021

La data intrării în vigoare se abrogă Ordinul ANRE nr. 12/2017 cu modificările si completările ulterioare.

Ordonanță modifică mai multe acte normative, inclusiv dintre cele relevante pentru domeniul energiei, respectiv Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

Conform prevederilor ordonanței, până la 31 decembrie 2020, pentru clienții casnici, furnizarea de energie electrică se realizează în condiții reglementate de către ANRE.

Ordonanța de Urgență nr. 1 din 06.01.2020

Emitent: Guvernul României

Publicat în: M.O. Partea I, nr.11/ 9.01.2020

Data intrării în vigoare 09.01.2020

Modifică : OUG nr. 114/2018

Ordonanţa aduce modificări la Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010 si la Legea nr. 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 3 iunie 2015, Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 14 martie 2014, cu modificările ulterioare.

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 martie 2017
Emitent: Guvernul României
Publicată în MO Partea I nr. 224/31.03.2017
Intră în vigoare: 31.03.2017 cu excepţia modificărilor aduse articolului 30 din Legea nr. 220/2008 care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării (10.04.2017)

Documentul se referă la desemnarea E.ON Energie România S.A în calitate de furnizor de ultimă instanță (FUI) energie electrică, în baza căruia compania are dreptul:

 • de a asigura serviciu universal clienților beneficiari de serviciu universal;
 • de a asigura furnizarea energiei electrice clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciu universal;
 • de a prelua în regim de ultimă instanță clienții noncasnici pentru care nu mai este asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în toate zonele de rețea.

Decizia nr. 2122 din 18.11.2020.
Emitent: ANRE
Prezenta decizie este valabilă de la 1 ianuarie 2021.

Legea nr. 23 din 14 martie 2014
Publicat în M.O. nr. 184/14.03.2014

Crează cadrul legal pentru elaborarea şi aplicarea politicii naţionale în domeniul eficienţei energetice în vederea atingerii obiectivului naţional de creştere a eficienţei energetice.
Măsurile de politică în domeniul eficienţei energetice se aplică pe întreg lanţul: resurse primare, producere, distribuţie, furnizare, transport şi consum final

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare
Emitent: Parlamentul României
Publicat în: M.O. Partea I, nr. 547/1.08.2014

Scopul Legii este reglementarea desfășurării activităților în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie în condițiile de accesibilitate, disponibilitate și suportabilitate și cu respectarea normelor de siguranță, calitate și protecție a mediului.
Sunt stabilite autoritățile în domeniu și delimitarea competențelor acestora, politica energetică, prevederi speciale cu privire la acordarea autorizațiilor, licențelor și concesiunilor, reglementări privind activitățile de producere, transport, distribuție și furnizarea energiei electrice și a energiei termice produse în cogenerare, a utilizării surselor de energie regenerabilă, precum și sancțiuni în cazul săvârșirii de infracțiuni sau contravenții.
Pentru perioada 1 martie 2019 - 28 februarie 2022, pentru clienţii casnici furnizarea de energie electrică se realizează în condiţii reglementate de către ANRE;
Producătorii au obligaţia să livreze furnizorilor de ultimă instanţă, în perioada 1 martie 2019 - 28 februarie 2022, energia electrică necesară asigurării consumului clienţilor casnici pentru care aplică tarife reglementate, în conformitate cu reglementările elaborate de ANRE;
Furnizorii de ultimă instanţă sunt obligaţi să asigure furnizarea de energie electrică, în condiţii de calitate şi la preţuri rezonabile, transparente, uşor comparabile şi nediscriminatorii conform reglementarilor ANRE, următoarelor categorii de clienţi:
a) clienţii finali care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu şi-au exercitat dreptul la eligibilitate;
b) clienţii casnici şi clienţii noncasnici cu număr mediu scriptic de salariaţi mai mic de 50 şi o cifră de afaceri anuală sau o valoare totală a activelor din bilanţul contabil anual care nu depăşeşte 10 milioane de euro.

Legea nr. 123/10.07.2012
Emitent: Parlamentul României
Publicata în M.O. Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012

Modifică și completează drepturile clienților și obligațiile furnizorului referitoare la informarea clienților finali, contractare și facturare.

Legea 127 din 30 septembrie 2014
Publicată în M.O. nr. 720/01.10.2014

Scopul Legii este de a crea cadrul legal necesar extinderii utilizării surselor regenerabile de energie.

 

Legea nr. 220 din 27.10.2008 – republicată cu modificările și completările ulterioare
Emitent: Parlamentul României
Publicata în M.O. nr. 577 din 13 august 2010

Acte modificatoare:
Ordonanta Guvernului nr. 29/2010
Ordonanta Guvernului nr. 88/2011
Legea 134/2012

Prezentul cod stabileşte: cadrul legal privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii, care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale; contribuabilii care au obligaţia să plătească aceste impozite, taxe şi contribuţii sociale; modul de calcul şi de plată a acestora; procedura de modificare a acestor impozite, taxe şi contribuţii sociale. De asemenea, autorizează Ministerul Finanţelor Publice să elaboreze norme metodologice, instrucţiuni şi ordine în aplicarea prezentului cod şi a legilor de ratificare a convenţiilor de evitare a dublei impuneri în aplicare.

CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea 227/2015)
Text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 12.01.2017

 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate în 2015 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate în 2016 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru 2017 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru 2018 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru 2019 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru 2020 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru Trimestrul I 2021 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru Trimestrul II 2021 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru Trimestrul III 2021 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru Trimestrul IV 2021 sunt disponibili aici
 • Indicatorii standard de performanță pentru furnizarea de electricitate pentru Trimestrul I 2022 sunt disponibili aici

Procedura de înregistrare, investigare şi soluţionare a plângerilor poate fi consultată aici.

 

Sursele primare de energie electrică furnizată de E.ON Energie România clienţilor finali alimentaţi în regim concurenţial (eligibili), clienţilor finali beneficiari ai serviciului universal (SU) și clienţilor finali alimentaţi în regim de ultimă instanţă (FUI) pentru fiecare an încheiat sunt:

 • pentru 2015 clienți FUI aici, iar pentru clienți eligibili aici
 • pentru 2016 clienți FUI aici, pentru clienți SU aici, iar pentru eligibili aici
 • pentru 2017 clienți FUI aici, pentru clienți SU aici, iar pentru eligibili aici
 • pentru 2018 clienți FUI aici, pentru clienți SU aici, iar pentru eligibili aici
 • pentru 2019 clienți FUI aici, pentru clienți SU aici, iar pentru eligibili aici
 • pentru 2020 clienți FUI aici, pentru clienți SU aici, pentru eligibili aici, iar pentru energie regenerabilă aici

Reglementează condiţiile şi regulile de utilizare a Sistemului Naţional de Transport al Gazelor Naturale din România.

Ordinul ANRE nr. 16 din 27 martie 2013

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 171 din 29.03.2013
Intră în vigoare: 01.04.2013

Abrogă: Ordinele ANRE nr. 54/2007 și nr. 31/2010

Acte modificatoare:

Ordinul ANRE nr. 120/20.12.2013

Ordinul ANRE nr. 53/26.06.2014

Ordinul ANRE nr. 88/24.09.2014

Ordinul ANRE nr.160/26.11.2015

Ordinul ANRE nr. 75/28.10.2016

Ordinul ANRE nr.36/17.05.2017

Ordinul ANRE nr. 161/01.08.2018

Ordinul ANRE nr. 167/05.09.2018

Ordinul ANRE nr. 204/14.12.2018

Ordinul ANRE nr. 35/27.02.2019

Ordinul ANRE nr. 170/24.07.2019

Ordinul ANRE nr. 215/05.12.2019

Ordinul ANRE nr. 230/16.12.2019

Ordinul ANRE nr. 15/15.02.2020

Ordinul ANRE nr. 23/18.03.2020

pe scurt, noua reglementare menționează că: în 60 zile de la intrarea în vigoare a ordinului, furnizorii au obligaţia armonizării procedurilor interne cu procedura–cadru aprobată de ANRE.

Procedura–cadru are ca scop asigurarea unui cadru unitar, simplu şi transparent, stabileşte etapele de soluţionare a plângerilor şi se aplică, în principal, în legatură cu următoarele activităţi:

 • contractare
 • facturare
 • ofertare
 • continuitate în alimentare
 • calitatea energiei
 • funcţionarea grupurilor de măsură
 • schimbarea furnizorului
 • info client conform legislaţiei
 • modul de rezolvare a plângerilor la adresa furnizorului

Ordin ANRE nr. 16 din 2015

Emitent: ANRE

Publicat în Moniorul Oficial partea I nr. 193/23.03.2015.

Intră în vigoare la 23.03.2013.

Regulamentul stabileşte etapele şi condiţiile de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale. Dacă în urma stabilirii soluţiei tehnice lungimea instalaţiei de extindere şi branşare este de până la 2.500 metri, Operatorul Sistemului de Distribuție finanţează lucrările şi efectuează activităţile necesare racordării, prin Operatorul Economic desemnat.

Ordin ANRE nr. 18/10.03.2021

Emitent: ANRE

Publicat în: M.O. Partea I, nr. 264/17.03.2021

Intră în vigoare pe 17.03.2021

În perspectiva eliminării preţurilor reglementate, în vederea asigurării furnizării gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2020, clienții casnici trebuie să-și aleagă furnizorul de gaze naturale în regim concurențial, până la data de 30 iunie 2020.

Ordin ANRE nr. 27 din 2020

Emitent: ANRE

Publicat în: M.O. Partea I, nr. 243/25.03.2020.

Intră în vigoare la 1 aprilie 2020.

Se stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activității de furnizare a gazelor naturale la locurile de consum ale clienților finali, respectiv relațiile dintre furnizori și clienții finali de gaze naturale, precum și relațiile conexe cu operatorii economici, titulari de licențe de operare, referitoare la derularea contractului de furnizare a gazelor naturale.

Ordin nr. 29 din 28.06.2016

Emitent : ANRE

Publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 510/07.07.2016
Intră în vigoare: 07.07.2016.

Abrogă Ord. ANRE nr. 42/2012

Acte modificatoare: Ordin ANRE nr. 72/2019

Prin acest ordin se aprobă tarifele de rezervare de capacitate aferente serviciilor de transport ferme și întreruptibile, pe termen lung și termen scurt, pentru grupul punctelor de intrare/ieșire (gr), precum și tariful volumetric pentru utilizarea Sistemului Naţional de Transport, pentru perioada 1 octombrie 2021 – 30 septembrie 2022.

Ordin ANRE 32 din 2021

Emitent : ANRE

Publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 549/27.05.2021

Intră în vigoare: 01.10.2021.

Ordinul ANRE nr. 56 din 03.06.2008
Publicat în Monitorul Oficial nr.441/12.06.2008

Ordinul stabilește regulament privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale.

Ordinul nr. 61 din 2013

Emitent: ANRE

Publicat în Monitorul Oficial nr. 549 din 29.08.2013.

Acte modificatoare:

Ordinul ANRE nr. 175/2018

Ordinul ANRE nr. 226/2020

Ordin ANRE nr. 62 din 25.06.2008

Publicat în Monitorul Oficial nr. 489/01.07.2008

Acte modificatoare:

Ordinul ANRE nr. 115/2008;

Ordinul ANRE nr. 125/2008;

Ordinul ANRE nr. 92/2018.

Ordinul ANRE nr. 80/2020

 

 

Ordinul aprobă modificarea ordinelor ANRE nr. 106/2014, nr. 96/2016 și nr.174/2018.

Principalele modificări:

 • în funcție de consumul anual de gaze naturale, clientul final poate fi:

a) cu consum mic ( ≤ 28.000MWh)
b) cu consum mare (> 28,000 MWh)

 • furnizorul are obligația să elaboreze oferte-tip pentru clienții finali cu un consum anual de gaze naturale mai mic sau egal cu 28.000 MWh
 • clienții casnici care și-au exercitat dreptul de eligibilitate au dreptul să revină la furnizarea în regim reglementat.

Ordinul nr.72 din 12.06.2019
Emitent: ANRE
Publicat în: M.O. Partea I, nr. 483/13.06.2019
Intră în vigoare: 01.07.2019, cu excepția Art. II pct. 2-4, care intră în vigoare 13.06.2019

Scopul Regulamentului este de a asigura informarea corectă, completă și precisă a clienților finali de către titularul licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice și, a gazelor naturale, crearea bazei de date și furnizarea de date și informații privind activitatea desfășurată.

Stabilește modalitatea prin care se realizează informarea clienților finali, domeniile principale de informare și conținutul Raportului privind activitatea de informare a clienților finali și modul de transmitere la ANRE.

Ordin nr. 96 din 25.06.2015
Emitent : ANRE
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 492 din 06.07.2015

Abrogă Ordinul ANRE nr. 86 din 2009

Ordinul aprobă următoarele modificari:

 • Până la 31 august 2015, pentru clienții noncasnici care nu au încheiat un contract de vânzare-cumparare gaze naturale, furnizorul asigură alimentarea în baza contractului de furnizare în vigoare la 31 decembrie 2014, cu excepția prețului.
 • Clienții noncasnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate vor fi notificați de furnizor cu privire la condițiile de furnizare a gazelor naturale. Împreună cu notificarea, clienții primesc oferta de furnizare cu prețul propus, precum și propunerea de contract de furnizare de la 1 septembrie 2015.

Ordinul nr. 97 din 25.06.2015
Emitent: ANRE
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 468 din 29.06.2015
Intră în vigoare 01.07.2015

Ordinul aprobă Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și stabilește condițiile de utilizare  de către solicitanți a sistemelor de distribuție a gazelor naturale. Se aplică în relațiile dintre operatorii economici titulari ai licenței de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale și:

 • solicitanții care doresc accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale
 • titularii licențelor de furnizare gaze naturale, în cazul contractelor de furnizare ci servicii reglementate incluse.

Ordin ANRE nr. 97/25.05.2018

Emitent: ANRE

Publicat în: M.O. Partea I, nr. 447/29.05.2018

Ordinul se aplică în relația dintre furnizorii de gaze naturale și clienții finali și stabilește modalitățile de informare a acestora privind relațiile comerciale cu furnizorul.

Ordinul nr. 106 din 22.10.2014
Emitent: ANRE
Publicat în Monitorul Oficial nr. 781 din 27.10.2014

Modificat prin Ordinul ANRE nr. 72/2019

Procedura stabilește modalitatea de soluționare a neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei, care se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:

 • soluționarea la nivelul titularului de licență responsabil cu emiterea ofertei de contract;
 • soluționarea la nivelul ANRE.

Ordin nr. 128 din 24 iunie 2020

Emitent: ANRE

Publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 575/1. 07.2020.

Intră în vigoare la 1 iulie 2020

Abrogă Ord. ANRE nr. 35/2013.

Prezentul regulament stabilește procedura de desemnare de către ANRE a furnizorilor de ultimă instanță (FUI), condițiile de desfășurare și de încetare a activității de furnizare de ultimă instanță, principiile de stabilire a prețurilor aplicate de către furnizorii de ultimă instanță clienților preluaţi, precum și procedura de preluare a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă.

Ordin ANRE nr. 173/30.09.2020

Emitent: ANRE

Publicat în: M.O. Partea I, nr. 909/07.10.2020

Intră în vigoare pe 07.10.2020.

Modificat prin Ordinul ANRE nr. 125/2021.

Se aplică de către Furnizorii de gaze naturale, clienții finali, operatorii economici autorizați de către ANRE, operatorii conductelor de alimentare din amonte, operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale, operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale, precum și operatorii sistemelor de distribuție. Aceștia răspund integral pentru eventuale consecințe apărute ca urmare a nerespectării obligaților ce le revin conform prezentei proceduri.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexele nr. 19-22 la Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 5/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 si 255 bis din 16 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se abroga.

Ordin nr. 179 din 16.12.2015
Emitent : ANRE
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969/28.12.2015
Intră în vigoare 01.01.2016.

Modificat prin Ordinul nr. 71/2020.

Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale stabilește etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligațiilor de plată, precum și schimbul de date dintre clientul final și operatorii economici implicați în procesul de schimbare a furnizorului.

Procesul de schimbare a furnizorului reprezintă totalitatea etapelor prin care, pe parcursul derulării unui contract de energie electrică/gaze naturale clientul final decide denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu furnizorul actual și încheie un contract de furnizare a energiei electrice/gaze naturale cu un furnizor nou.

Ordin ANRE nr. 234 din 20 decembrie 2019

Emitent: ANRE

Publicat în: M.O. Partea I, nr.17/ 13.01.2020

Data intrării în vigoare: 12.02.2020

Abrogă:

 • Ordinul ANRE nr. 105/2015
 • Ordinul ANRE nr. 47/2007
 • Ordinul ANRE nr. 47/2008
 • Art. 8, lit c)din Ordinului ANRE nr. 97/2018

Stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activităților privind producția, transportul, distribuția, furnizarea și înmagazinarea gazelor naturale, modalitățile de organizare și funcționare a sectorului gazelor naturale, de acces pe piață, precum și criteriile și procedurile aplicabile pentru acordarea de autorizații și/sau licențe în sectorul gazelor naturale.

Legea nr. 123/10.07.2012 cu modificările și completările ulterioare
Emitent: Parlamentul României
Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 485 din 16.07.2012.

Pentru perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 se stabilește o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale pentru următoarele categorii de clienți:

a) clienți casnici,

b) IMM,

c) microîntreprinderi,

d) spitale publice private, creșe,

e) ONG,

f) furnizori publici și privați de servicii sociale.

Clienților enunțați la a), d), e) și f), pentru perioada menționată mai sus, prețurile finale de facturare li se vor plafona astfel:

 • energie electrică -  la cel mult 1 leu/kWh;
 • gaze naturale - la cel mult 0,37 lei/kWh.

Legea 259/29.10.2021

Emitent: Guvernul României

Publicat în: M.O. Partea I, nr. 1036/29.10.2021

Intră în vigoare pe 01.11.2021

Procedura de înregistrare, investigare şi soluţionare a plângerilor poate fi consultată aici.

 

Procedura de înregistrare, investigare şi soluţionare a plângerilor poate fi consultată aici.

 • Raport 2017 poate fi vizualizat aici
 • Raport 2018 poate fi vizualizat aici
 • Raport 2019 poate fi vizualizat aici
 • Raport 2020 poate fi vizualizat aici (Semestrul I aici, Semestrul II aici)

 

Ai nevoie de ajutor?