La gaze naturale, în perioada 1 aprilie 2022 – 31 august 2023, preţul plafonat pentru clienţii noncasnici este de maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus) dacă consumul anual de gaze naturale realizat în 2021 a fost de cel mult 50.000 MWh.

Ce mai trebuie să știi?

În cazul în care nu depui solicitarea însoțită de o declarație pe propria răspundere în termenul menționat mai sus, precum și în cazul înființării societății după 1 septembrie 2022, vei putea beneficia de aceste măsuri de sprijin începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii acestora la furnizor.

De exemplu, dacă depui cererea pe 1 octombrie, facilitățile vor fi acordate pentru consumul înregistrat după 1 noiembrie 2022.

Pentru clienții non casnici, preţuri finale facturate la enerie electrică aplicabile conform tranşelor de consum sunt:

  • maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, al operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal. Diferența de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art.5 alin (1) din OUG 27/2022;
  • maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar, realizat la locul de consum în anul 2021, pentru instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. d). Diferența de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art.5 alin (1).

În cazul clienţilor noncasnici de energie electrică care nu se încadrează în niciuna din categoriile din formular, prețul final facturat se stabilește conform formulei de la art. 5 alin. (1)* din OUG 27/2022 cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care preţul prevăzut în contractul de furnizare energie electrică în vigoare este mai mic decât preţul calculat conform formulei, se va aplica preţul contractual. Pe scurt, se va aplica cel mai mic preț dintre cele două.

* Prețul calculat conform formulei presupune însumarea următoarelor componente:

(i) componenta de achiziţie a energiei electrice din luna respectivă poate varia în funcţie de oferta din piaţa angro de energie (art.6 din OUG 27/2022 cu modificările şi completările ulterioare);

(ii) componenta de furnizare, în valoare de 0,073 lei/kWh (0,080 lei/kWh în cazul clienţilor preluaţi în regim de ultimă instanţă);

(iii) tarifele reglementate de transport, distribuție şi servicii sistem stabilite conform reglementărilor ANRE;

(iv) taxe, accize şi contribuţii, inclusiv contribuţia de cogenerare şi certificatele verzi la care se adaugă TVA de 19% din preţul final.

Pentru clienții noncasnici care au avut un consum total de gaze naturale în 2021 de peste 50.000 MWh, se va aplica un preț final facturat distinct, ce va fi calculat lunar ca suma a elementelor componente stabilite conform art. 5 alin. (1) din OUG 27/2022

Pentru perioada 1 septembrie 2022 - 31 august 2023 se aplică prevederile OUG 119/2022 disponibile aici.

Facilitățile acordate până la 1 septembrie 2022, conform OUG 27/2022 sunt descrise aici.

Ai nevoie de ajutor?